• VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ POHŮRECKÁ!          

   Naše družina se nachází ve 3. pavilonu ZŠ, kde má pět oddělení samostatnou třídu, dalších sedm oddělení se dělí o třídu s třídní učitelkou. V areálu ZŠ využíváme prostor malé tělocvičny a školní zahrady s herními prvky V letošním školním roce je otevřeno 12 oddělení: 

   • 1. třídy  - 3. odd. S. Bednaříková, 4. odd. O.Layerová, 5. odd. P. Bláhová, 11. odd. Mgr. E. Zemanová
   • 2. třídy - 1. odd. J. Frčková, 2. odd. V. Palivcová, 6. odd. K. Krlínová, 7. odd. Mgr. T. Voborník, 10. odd. J. Ročková-Vránová 
   • 3. a 4.třídy  - 8. odd. L. Kadlecová, 9. odd. M. Cirhanová, 12. odd. Bc. K. Faměrová                                

    

   Provoz ŠD v době nouzového stavu  6:00 - 8:00  11:40 - 16:30 hod.

   PROVOZ ŠD OD 4. 1. 2021    

   1. třídy     6:00 – 8:00  ve 3. pavilonu     11:15 - 16:30 hod.  v íslušném oddělení ŠD

   2. třídy     6:00 – 8:00  ve 3. pavilonu     11:40 - 16:30 hod.  v příslušném oddělení ŠD 

    

    

             


   ÚPLATA ŠKOLNÉHO:

   • V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a přerušenou školní docházkou byly PŘEPLATKY školného za období duben až červen 2020 ve výši 450 Kč vráceny v průběhu měsíce května všem žákům budoucích 4. - 6. tříd, s výjimkou přihlášených na školní rok 2020/2021.
   • Žákům budoucích druhých a třetích ročníků, kteří budou pokračovat v docházce do ŠD i ve školním roce 2020/2021, se platba ve výši 450 Kč převádí na září až listopad 2020. V září prosíme o uhrazení zbývajícího školného na rok 2020/21  = 1 050 Kč
   • Školné za žáka budoucí první třídy ve výši 1 500 Kč (150 Kč za měsíc) uhraďte v září 2020 na účet ŠD:

              030015-2598649339/0800 

            ŠKOLNÉ na šk. rok 2020/2021 NEPLAŤTE PŘEDEM!!! Je třeba uzavřít na konci června školní rok 2019/20. 

   • Způsob hrazení: jednorázově za celý školní rok 1 500 Kč
   • Variabilní symbol = oddělení ŠD (1-10), do kterého žák dochází
   • Zpráva pro příjemce = jméno, příjmení a třída žáka (např. Jan Novák, 1.A)
   • V případě písemného odhlášení žáka ze ŠD v průběhu školního roku Vám bude přeplatek vrácen na účet, ze kterého platba proběhla. Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD.
   • Informace o úplatě Vám podá paní vychovatelka Vladimíra Palivcová, tel. 387 011 812, palivcova@zspohurecka.cz 

    

   NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE PLATÍ V DOBĚ BĚŽNÉHO PROVOZU, KDY NENÍ VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV.

   1. a 2. třídy     6:00 – 8:00  ve 3. pavilonu     11:15 - 17:15 hod.  v příslušném oddělení ŠD

   3. a 4. třídy     6:30 – 8:00  v ŠD  za tělocv.   12:35 - 17:15 hod.  v příslušném oddělení ŠD

    

   Žáci prvních a druhých ročníků se scházejí od 6:00 hod. ve 3. oddělení ŠD. Žáci třetích a vyšších ročníků se scházejí od 6:00 hod. v 1. oddělení ŠD za malou tělocvičnou.Konečný provoz do 17:15 hod. je v oddělení 3, kam se spojují v 16:00 hod. žáci ze všech oddělení.Povinné nošení roušek je v odděleních, kde se žáci slučují = v ranních družinách do 8 hod. a v konečném oddělení od 16 hod.

   Vyzvedávání žáků:

   od 11:40 hod. do 16:00 hod. jsou v provozu téměř všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními dle rozpisu. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, ve kterém oddělení se Vaše dítě v určitou dobu nachází, bude vyvěšen v hale 3. pavilonu. Zde je také tabulka s oznámením, kde se nachází oddělení s Vaším dítětem během provozu (třída, zahrada, tělocvična či mimo budovu).

   Vyzvednout si Vaše dítě můžete ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dětí. Pokud si výjimečně své dítě v této době vyzvednete, sledujte vývěsky s oznámením, kde se oddělení s Vaším dítětem právě nachází. Přejete-li si uvolnit Vaše dítě samostatně (jinak, než je uvedeno v zápisním lístku), je nutné to písemně vychovatelce oznámit. Tiskopis je ke stažení na stránkách školy nebo u vychovatelky. Videotelefony jsou v každém oddělení, prosíme zvonit postupně. Na přilehlé nástěnce najdete jmenný seznam všech žáků a časový harmonogram předávání žáků při slučování oddělení. 

   Obědy: 

   prosíme o dohlédnutí na čip. Při zapomenutí čipu doma musíme vytisknout dítěti náhradní stravenku. V rámci zamezení hledání zapomenutých čipů je možné zanechat čip stále v oddělení družiny. Vychovatelka dětem čipy denně rozdá a po obědě vybere zpět. V případě nemoci si čip vyzvednete či natisknete stravenku. Odhlášení, přihlášení a volba obědů je záležitost Vás rodičů. Při volbě jídla přihlédněte, prosíme, ke stravovacím návykům Vašeho dítěte. Ztráta čipu - přibližně týden až dva je dán na nalezení čipu, poté je nutné zakoupit nový. 

   Provoz po obědě: 

   po krátkém poledním klidu (četba pohádky, vyprávění, omalovánky) následuje organizovaná zájmová činnost, vycházka či pobyt na školní zahradě. Od 14:30 do 15:30 h. je svačinka (prosíme počítat i s odpolední svačinou) a příprava na vyučování. Do 17 h. si volí děti zájmovou činnost dle vlastního výběru.

   Vzhledem k náročnosti přesunů žáků do různých budov ZŠ a neustálého přenášení osobních věcí, prosíme rodiče o shovívavost při hledání zapomenutých věcí. Důležité je mít věci podepsané!! 

   Při pobytu na zahradě si děti hrají i v pískovišti, doporučujeme zanechat v družině věci na převlečení.

    

    

   Těšíme se na spolupráci

   kolektiv vychovatelů