Přihlašování žáků do ŠD ve šk. roce 2019/20.

Žáci budoucích 1. tříd jsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD přednostně na základě písemné přihlášky. Informace o provozu, úplatě a rozdělení žáků do oddělení Vám budou sděleny 2. září v 8.05 hod. na společné schůzce v malé tělocvičně ve 3. pavilonu ZŠ. 

Žáci budoucích 2. a 3. tříd jsou přijati na základě vyplněných a odevzdaných přihlášek v průběhu měsíce dubna a května 2019. Přihlášky byly dětem rozdány před velikonočními prázdninami.

Žáci 4. a 5. tříd se mohou přihlásit pouze k ranní docházce z důvodu naplnění kapacity ŠD v odpoledních hodinách. Přednostně jsou přijati žáci z pěti 1. tříd, ze čtyř 2. a ze čtyř 3. tříd. Zbývajících cca 10 volných míst v odpolední družině bude obsazeno žáky 4. tříd 2. září na základě pořadí podaných přihlášek. V současné době je podáno17 žádostí o umístění žáků 4. a 5. tříd.

Přihlášku je možné zaslat na frckova@zspohurecka.cz nebo odevzdat ve školní družině či v kanceláři ZŠ.

 

                                                                                     Jaroslava Frčková, vedoucí vychovatelka, 387 011 825

 

Informace o úplatě:

 • Poplatek činí 150 Kč/měsíc. Platbu uhraďte do 15. září 2019  na účet ZŠ: 030015-2598649339/0800 
 • Způsob hrazení: jednorázově za celý školní rok 1 500 Kč
 • Variabilní symbol = oddělení ŠD (1-10), do kterého žák dochází
 • Zpráva pro příjemce = jméno, příjmení a třída žáka (např. Jan Novák, 1.A)

V případě písemného odhlášení žáka ze ŠD v průběhu školního roku Vám bude přeplatek vrácen na účet, ze kterého platba proběhla. Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD! Informace o úplatě Vám podá paní vychovatelka

Vladimíra Palivcová, tel. 387 011 812, palivcova@zspohurecka.cz

 

Kritéria pro přijímání žáků k docházce do ŠD:

 • do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky - zápisního lístku
 • přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. tříd
 • žáci 3. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
 • žáci 4. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
 • žáci 5. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
 • přijati budou pouze žáci s pravidelnou denní docházkou
 • přijetí do ŠD není nárokové