Informace o provozu a úplatě ŠD pro školní rok 2018/19

Vážení rodiče,

V letošním školním roce je v provozu 10 oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 300 žáků. První třídy jsou celkem ve 3 odděleních, jedna první třída je rozdělena do zbývajících třech oddělení. Přesný rozpis žáků s časovým harmonogramem, kde se v určitém čase Vaše dítě náchází, naleznete v hale 3. pavilonu. Zde je Vám i žákům také denně k dispozici paní recepční od 14:00 hod., která Vám podá potřebné informace.

Dle kritérií přijímání žáků k docházce do ŠD mají žáci 1. tříd prioritní přednost. Pokud máte zájem o školní družinu, prosím o vyplnění níže uvedené přihlášky - najdete ji i v sekci DRUŽINA > DOKUMENTY nebo k vyzvednutí v kanceláři školy či v ŠD. Vyplněnou přihlášku či odhlášku a případné dotazy je možné zaslat na e-mail: frckova@zspohurecka.cz  

Žáci jsou přijímáni v pořadí 1., 2. a 3. třídy. Žáci 4. a 5. tříd nebudou ve školním roce 2018/19 z kapacitních důvodů přijati k docházce do odpolední družiny. V případě uvolnění kapacity ŠD, bude žák 4. a 5. třídy přijat dle kritérií přijímání žáků do ŠD. K docházce do ranní družiny toto omezení neplatí, kapacita ranní družiny není naplněná. 

V rámci provozu ŠD jsou v tomto roce opět zařazeny některé zájmové kroužky vedené vychovatelkami. 

Přejeme si, aby organizace chodu družiny byla v rámci možností pro Vás i pro nás bez komplikací, aby Vaše děti byly v družině spokojené a těšíme se na spolupráci.

Jaroslava Frčková, ved. vychovatelka a  kolektiv vychovatelek

Provoz ŠD:

Od 6:00 d majío 7:45 hod. je provoz v přízemí III. pavilonu v oddělení č. 3. Pevná linka do 3. odd. - 387 011 827. Od 6:45 hod. je otevřeno také 1. odd. za malou tělocvičnou, kde budou žáci 3. tříd. Pevná linka do 1. odd. - 387 011 825.

Od 11:40 hod. do 16:00 hod. jsou v provozu všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, kde se Vaše dítě v určitou dobu nachází, najdete v hale III. pavilonu na vývěsce. Po 16. hodině se převádějí žáci ze všech ostatních oddělení do 3. odd., kde je provoz do 17:15 hod.

Kontakty:

387 011 812 - 2. odd. V. Palivcová a 4. odd. O. Layerová

387 011 827 - 3. odd. M. Šimková

387 011 825 - 1. odd. J. Frčková 

387 011 838 - 6. odd. K. Krlínová

Vyzvedávání žáků:

Ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dítěte. Pokud si výjimečně své dítě v této době vyzvednete, sledujte vývěsky s oznámením, kde se oddělení s Vaším dítětem právě nachází. Přejete-li si uvolnit Vaše dítě jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné to písemně vychovatelce oznámit. Tiskopis je ke stažení v sekci DOKUMENTY. 

Videotelefony - jsou v každém oddělení, prosíme zvonit postupně. Na nástěnce v hale 3. pavilonu najdete jmenný seznam všech žáků a časový harmonogram předávání žáků při slučování oddělení. 

Úplata za ŠD:

poplatek činí 150 Kč/měsíc. Platby hraďte do 15. dne daného měsíce docházky na účet ZŠ: 

030015-2598649339/0800

Způsob hrazení:   jednorázově za celý školní rok 1 500 Kč 

nebo ve dvou splátkách září - prosinec 600 Kč a leden - červen 900 Kč

Variabilní symbol – je shodný s číslem uživatelského jména žáka do školní jídelny. Při zadání platby vždy uvěďte do zprávy pro příjemce jméno žáka, za kterého je platba hrazena. Jako VS je možné zadat také číslo oddělení ŠD, které žák navštěvuje (1-10) či datum narození žáka.

Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD! Veškeré informace o úplatě Vám podá paní vychovatelka Vladimíra Palivcová -  palivcova@zspohurecka.cz

Zájmové kroužky organizované ŠD:

Výtvarné a dekorativní práce pod vedením K. Krlínové 

Svišti pod vedením M. Šimkové 

Keramika pod vedením V. Palivcové a  S. Bednaříkové

Aerobic pod vedením O. Layerové 

 

 

 

                                    

Přílohy