Informace k zápisu

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční: 2. a  3. dubna 2020 a to:

ve čtvrtek 2. 4. od 13:30 – 17:00 hod. a v pátek 3. 4. od 13:30 – 17:00 hod.

Informace k zápisu

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 se uskuteční: 2. a  3. dubna 2020 a to:

ve čtvrtek 2. 4. od 13:30 – 17:00 hod. a v pátek 3. 4. od 13:30 – 17:00 hod.

Zapisovat se bude v pavilonu prvních a druhých tříd v prvním patře.

Třídy budou označeny.

Z kapacitních důvodů bude pro školní rok 2020-2021 bude přijato 90 žáků.

 

Věk dítěte

Zápisem mohou projít všechny děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2020, případně dítě starší,
kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

 

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 2. 4. do 3. 4. 2020) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, (Žádost doložte doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dokumenty mohou být dodány po zápise.)

 

Kritéria přijetí:

1)      Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu - zákon č. 561/2004  Sb., § 36, odst. 7
(při vyšším počtu dětí ve školském obvodu bude přistoupeno k losování).

 

Potřebné doklady

  • řádně vyplněná „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“

 

·         Najdete https://zapiszscb.c-budejovice.cz/- portál je možný využít i k rezervaci času zápisu.
Vše je možné v době od 2. 3. 2020.

 

·         Vytištěnou a podepsanou žádost oběma zákonnými zástupci předložíte u zápisu.
Pokud nemáte možnost využít elektronickou formu, všechny potřebné úkony budou provedeny při zápisu dne 2. nebo 3. 4. 2020 na místě, příp. dne 25. 3. 2020 od 13:00 do 15:00 hod. v sekretariátu školy.

 

·         rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)
  • případně rozhodnutí ředitele o předcházejícím odkladu povinné školní docházky

 

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí žáka a vydávání rozhodnutí: 20. 4. - 5. 5. 2020

 

Ing. Dana Walterová
ředitelka školy

V Českých Budějovicích dne 24.2.2020

 

26. 2. 2020