Přihlašování žáků do ŠD na šk. rok 2020/21 a platba školného

 Přihlašování žáků do ŠD na šk. rok 2020/21 a platba školného

Tiskopis ke stažení 

Způsob podání přihlášky do konce června 2020:

 • Odevzdáním na recepci ZŠ či v kanceláři ZŠ.
 • Naskenovat vyplněnou přihlášku a zaslat na frckova@zspohurecka.cz 
 • Žáci budoucích 1. tříd jsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD přednostně na základě písemné přihlášky. Informace o provozu, úplatě a rozdělení žáků do oddělení Vám budou sděleny 1. září v 8.05 hod. na společné schůzce v malé tělocvičně ve 3. pavilonu ZŠ. 
 • Žáci budoucích 2. a 3. tříd jsou přijati na základě vyplněných a odevzdaných přihlášek do konce června 2020. 
 • Žáci 4. a 5. tříd se mohou přihlásit k odpolední docházce do naplnění kapacity ŠD. Přednostně jsou přijati žáci z 1.,  2. a  3. tříd. Zbývající volná místa budou obsazena žáky 4. tříd na základě pořadí podaných přihlášek. 

                                                                                Jaroslava Frčková, vedoucí vychovatelka, 387 011 825, frckova@zspohurecka.cz

Informace o úplatě:

 • V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a přerušenou školní docházkou byly PŘEPLATKY školného za období duben až červen 2020 ve výši 450 Kč vráceny v průběhu měsíce května všem žákům budoucích 4. - 6. tříd, s výjimkou přihlášených na školní rok 2020/2021.

 

 • Žákům budoucích druhých a třetích ročníků, kteří budou pokračovat v docházce do ŠD i ve školním roce 2020/2021, se platba ve výši 450 Kč převádí na září až listopad 2020. V září prosíme o uhrazení zbývajícího školného na rok 2020/21  = 1 050 Kč

 

 • Školné za žáka budoucí první třídy ve výši 1 500 Kč (150 Kč za měsíc) uhraďte v září 2020 na účet ŠD 030015-2598649339/0800
 • Způsob hrazení: jednorázově za celý školní rok 1 500 Kč
 • Variabilní symbol = oddělení ŠD (1-10), do kterého žák dochází
 • Zpráva pro příjemce = jméno, příjmení a třída žáka (např. Jan Novák, 1.A)
 • V případě písemného odhlášení žáka ze ŠD v průběhu školního roku Vám bude přeplatek vrácen na účet, ze kterého platba proběhla. Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD

                                      Informace o úplatě Vám podá paní vychovatelka Vladimíra Palivcová, tel. 387 011 812, palivcova@zspohurecka.cz

 

Kritéria pro přijímání žáků k docházce do ŠD:

 • do školní družiny jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné přihlášky - zápisního lístku
 • přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. tříd
 • žáci 3. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
 • žáci 4. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
 • žáci 5. ročníků jsou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci o ŠD na základě pořadí podaných přihlášek
 • přijati budou pouze žáci s pravidelnou denní docházkou
 • přijetí do ŠD není nárokové

 

1. 6. 2020