Výuka 9. tříd - INFORMACE

Vážení rodiče, 

dle vládního plánu uvolňování opatření proti epidemii coronaviru se pro žáky 9.ročníku otevře škola v pondělí 11. května 2020.

Výuka 9. tříd - INFORMACE

Vážení rodiče, 

dle vládního plánu uvolňování opatření proti epidemii coronaviru se pro žáky 9.ročníku otevře škola v pondělí 11. května 2020.

Žáci mohou chodit na konzultace a připravovat se pod vedením pedagogů na přijímací zkoušky na SŠ.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem vyplněním přihlášky o docházce do školy.

Ministerstvo školství vydalo v sobotu odpoledne pravidla takovéto výuky: viz odkaz (celé znění)

Docházka:

 • Zcela dobrovolná.
 • Vyplnění přihlášky je pro nás důležité, a to z toho důvodu, abychom zajistili bezpečný provoz školy.
 • Pro přihlášeného žáka je docházka na výuku závazná, a to z důvodu jeho bezpečnosti. V případě nepřítomnosti žáka na výuce bude zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován.
 • Rodič může své dítě následně z výuky písemně odhlásit.
 • Žák, který nenastoupí osobně 11. 5. na výuku do ZŠ, nebude mít možnost se později přihlásit.
 • Rozsah výuky bude upřesněn dle organizačních možností školy.
 • Výuka se týká pouze MAT a ČJ formou přípravy na SŠ.
 • Konzultace končí dnem přijímacích zkoušek, poté již žáci do školy chodit nebudou. 
 • AKTUÁLNĚ: Výuka bude probíhat  PO, ÚT, ST (tento scénář se může změnit).

Pravidla provozu ve škole a ve třídách

 • Docházky se mohou účastnit pouze zdraví žáci, zdravotně způsobilí, bez známek respiračního onemocnění – žádáme rodiče o důslednost a ohled na ostatní žáky a zaměstnance. Pokud žák projeví známky nemoci, bude izolován od ostatních žáků a budeme neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Rodiče při nástupu předloží čestné prohlášení o bezinfekčnosti dětí i členů rodiny a prohlášení, že nebyla žádnému členu rodiny, bydlícímu ve společné domácnosti, nařízena karanténa a nežije ve společné domácnosti s dospělým z rizikové skupiny (rizikové chronické nemoci a osoby starší 65 let). Žáci toto prohlášení přinesou na první hodinu !
 • Ve třídách bude maximálně 15 žáků. Vzniknou tzv. školní skupiny, které budou neměnné, budou zůstávat ve své třídě, učitelé za nimi budou docházet.
 • Každý žák bude sedět v samostatné lavici.
 • Roušky  dle nařízení MŠMT budou mít žáci po celou dobu pobytu. Budou mít dvě vlastní roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd.) O povinnosti nosit roušky ve třídě bude rozhodovat vyučující. Při pohybu mimo třídu je nošení roušek povinné.
 • Během stravování budou mít děti roušky sundané na krku s dostatečnými odstupy v sezení.
 • Při vstupu do budovy a ve třídách budou umístěny dezinfekce
 • Stravování může být v případě dostatečného zájmu a možností školy zajištěno ve školní jídelně.
 • V případě porušování hygienických pravidel bude po upozornění zákonného zástupce žák(yně) vyřazen(a) z přípravy
 • V případě kázeňských problémů, neaktivního přístupu, bude žák(yně) po upozornění zákonného zástupce z přípravy vyřazen(a)

Další hygienická opatření:

 • ručníky ve třídách i na toaletách jsou jednorázové, papírové,
 • dezinfekce a dezinfekční mýdla jsou ve třídách, na toaletách i v prostorách jídelny,
 • zvýšený dohled na osobní hygienu
 • proškolení všech zaměstnanců školy ohledně prevence šíření koronaviru a používání ochranných prostředků
 • bude probíhat pravidelná dezinfekce tříd, společných prostor

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin(dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.


 


Z výše uvedených důvodů potřebujeme nejpozději do 6. 5. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku vašich dětí do školy.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - potřeba k prvnímu dni školy !!! 

 

4. 5. 2020