Výuka I. stupně od 25.5. - informace

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. 

 

Výuka I. stupně od 25.5. - informace

ODKAZ NA FORMULÁŘ o bezinfekčnosti 

ODKAZ NA ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU K VÝUCE 

Ředitelství školy rozhodlo dne 14. 5. 2020 v 9 hodin o ukončení přihlašování žáků 1. stupně k dobrovolné výuce od 25. 5. 2020.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. 

Cesta do školy a ze školy 

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:  Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.  
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Škola bude organizovat příchod a příjem žáků až podle počtu přihlášených žáků. Budou se řešit možnosti.  (Bude průběžně aktualizováno!) 
 • Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.  
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy

 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.  
 • Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.  
 • Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.  
 • Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. 
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.  Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.  
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.  
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 • Bude řešeno dle počtu přihlášených strávníků a možnostech personálních / technických a hlavně hygienických. (BUDE AKTUALIZOVÁNO)
 • V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku

Osoby s rizikovými faktory 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b) při protinádorové léčbě, 

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím. 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:  

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,  
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

ODKAZ NA FORMULÁŘ

Skupiny žáků 1. stupně

 • Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy. 
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15.  
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 • O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

 • Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. 
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. 
 • Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. 
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.  
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. 
 • Ranní družina není poskytována.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. 
 • Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.
  • BUDE AKTUALIZOVÁNO - DLE POČTU DĚTÍ A MOŽNOSTECH PERSONÁLU DOSTÁT TĚMTO PRAVIDLŮM

 

Zástupce ředitele

Mgr. Jana Trávníčková

5. 5. 2020