Výuka na II. stupni pro žáky 6. – 8. tříd

ODKAZ NA ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU – VIZ EDUPAGE A PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCE (Najdete i v notifikaci)

PŘIHLÁŠKU LZE PODAT DO 1.6.2020 - 12:00 - JIŽ ZASTAVENO

Formulář o bezinfekčnosti - nutný pro nástup

 

Základní škola Pohůrecká umožní od 8.6.2020 žákům 6. až 8. tříd se dobrovolně účastnit omezené výuky v prostorách školy za dodržení hygienických opatření, které s touto výukou budou souviset.

 

Předběžná podoba výuky / konzultací:

Výuka:

- tři vyučovací hodiny za den

- dvakrát do týdne (pondělí a středa) nebo (úterý a čtvrtek) -dle vytvořených skupin

- předběžně: PO-ST – 6. třídy a 7.A,B   a    ÚT-ČT – 7.C,D a 8. třídy

- skladba hodin se bude průběžně měnit dle možností učitelů a všech skupin

- předpokládaný začátek mezi 9:00 - 10:00

- předpokládaný konec mezi 12:30 - 13:30 (z důvodu obsazenosti jídelny I. stupněm a hyg. podmínkám)

- přesný rozpis hodin bude stavěn až po ukončení závazného přihlašování

- možnost se přihlásit do této podoby výuky bude umožněn do 1.6.2020 - 12:00 hod.

 

Podmínky přihlašování:

  • Přihlašování bude probíhat pomocí Edupage – v sekci - Přihlašování na akce ( i v notofikacích)
  • Přihlašování bude spuštěno od 27.5. v 10:00 hodin
  • Přihlašování bude ukončeno k 1.6. ve 12:00 hodin

Škola si vyhrazuje právo kdykoliv přihlašování ukončit z důvodů (vyšší moci / naplněnosti / změn podmínek ze strany MŠMT/MZ a jiným faktorům, které by ovlivnily negativně tuto mimořádnou výuku)

Škola si taktéž v případě překročení kapacity vyhrazuje právo na případné losování, které by vyřadilo určitý počet žáků z výuky. (Snad na to nikdy nedojde.)

 

Jídelna:

- kdo bude mít zájem- vaří se - žák si sám přihlásí obědy – strávník oběd nemůže odnášet mimo budovu

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

 

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů: 

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou. 

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Škola bude organizovat příchod a příjem žáků až podle počtu přihlášených žáků.

Budou se řešit možnosti.  (Bude průběžně aktualizováno!)

Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy / výuky / konzultace.

 

Ve třídě

 

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.  Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. 

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 

V současné chvíli bude možnost se stravovat!  (BUDE AKTUALIZOVÁNO)

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku

 

Osoby s rizikovými faktory

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny?

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

 Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Skupiny žáků II. stupně

 

Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky II. stupně základní školy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. 

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Žáci budou rozděleni do skupin podle ročníků – může se stát, že se promíchají jednotlivé třídy A,B,C…

 

Vzdělávací aktivity žáků II. stupně

 

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.

BUDE AKTUALIZOVÁNO – DLE POČTU DĚTÍ A MOŽNOSTECH PERSONÁLU DOSTÁT TĚMTO PRAVIDLŮM

 

27. 5. 2020