Výukové prezentace pro II.stupeň základní školy

Projekt 1481P2006

Výuka žáků na základní škole 3. tisíciletí vyžaduje používat specifické formy a metody výuky. Názorné osvojování si vědomostí, dovedností a návyků s využitím výukových programů a internetu vede k celkovému osobnostnímu rozvoji žáků. V současné nabídce výukového software je dostatek kvalitních produktů, zaměřených na učivo základní školy.  Potřeba neustálého zkvalitňování výuky se  však neobejde bez aktivního přístupu pedagogů.

Právě informační technologie dávají učitelům možnost samostatné tvořivé práce. Učitel, který absolvoval školení v rámci SIPVZ může získané dovednosti využít  k tvorbě jednoduchých výukových prezentací, a tak uplatnit pedagogické zásady názornosti, aktivizace žáků, soustavnosti, trvalosti  i další.

 

Projekt Otevřená škola

Projekt Otevřená škola

Naše škola se zapojila do projektu  OTEVŘENÁ ŠKOLA.

Žáci 1. stupně sbírají sušenou pomerančovou kůru,citrónovou kůru a hliník. Za peníze z jejího prodeje podporujeme chudé africké děti v Keni. Již několik keňských dětí tak dostalo kozu, o kterou se samy starají. Mléko zajistí obživu pro ně i celou rodinu. Některé kozy už mají kůzlata. :)

Několik dalších dětí dostalo školní uniformu, aby mohly chodit do školy.

Peníze z prodeje budou poslány na podporu afrických dětí. Více na webových stránkách organizace, se kterou spolupracujeme:  www.shinebean.org

 

Pomozte i Vy. Sbírejte s námi!