Výukové prezentace pro II.stupeň základní školy

Projekt 1481P2006

Výuka žáků na základní škole 3. tisíciletí vyžaduje používat specifické formy a metody výuky. Názorné osvojování si vědomostí, dovedností a návyků s využitím výukových programů a internetu vede k celkovému osobnostnímu rozvoji žáků. V současné nabídce výukového software je dostatek kvalitních produktů, zaměřených na učivo základní školy.  Potřeba neustálého zkvalitňování výuky se  však neobejde bez aktivního přístupu pedagogů.

Právě informační technologie dávají učitelům možnost samostatné tvořivé práce. Učitel, který absolvoval školení v rámci SIPVZ může získané dovednosti využít  k tvorbě jednoduchých výukových prezentací, a tak uplatnit pedagogické zásady názornosti, aktivizace žáků, soustavnosti, trvalosti  i další.