Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně

Mgr. Miloslava Krčmářová
krcmarova@zspohurecka.cz

 

Konzultační hodiny

Pro rodiče:  

 Út   od 07:40  do 08:00 hodin    

 Čt   od  07:40  do 08:00 hodin

 Čt   od 13:30  do 14:00 hodin

Vždy po předběžné domluvě na tel. čísle: 387 011 828.

 

Pro žáky:

Ve škole od 07:40  do 07:55 hodin - po předběžné domluvě. 

 

Poradenství pro žáky a rodiče

Mgr. Milan Habrda 

speciální pedagog Střediska výchovné péče České Budějovice

 

Důležité adresy

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.cermat.cz

www.scio.cz

 

Informace k podávání přihlášek na střední školy

 

Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídá uchazeč a jeho zákonní zástupci.

V základní škole si můžete dohodnout pomoc třídního učitele a výchovného poradce.

 

Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami se podávají do 30. listopadu 2018!

Přihlášky na školy bez talentových zkoušek se podávají do 1. března 2019.

Důkladně si prostudujte podmínky přijetí na webových stránkách školy, na kterou si chcete přihlášku podat!

 

Pokyny k vyplnění přihlášky na SŠ pro žáky vyplňující přihlášku samostatně.

Informace k vyplnění přihlášky na SŠ, pokud žák využije přihlášky ze školního programu.

 

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku,

a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží 1 x zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2019. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí

v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek si může vyzvednout:

a) žák, po předložení svého občanského průkazu

b) zákonný zástupce žáka, po předložení občanského průkazu

Převzetí zápisového lístku musí být potvrzeno podpisem.


Zápisové lístky pro 9. ročníky budou vydávány v kabinetě FYZIKY (1.patro), v těchto termínech:

St  13. 2. 2019  

 

od 14.00 do 16.30 hod.

Čt  14. 2. 2019

od 7.15. do 8.00 hod.

od 13.00 do 16.30 hod.

Pá  15. 2. 2019

od 7.15. do 8.00 hod.

od 13.00 do 15.30 hod.

Po  18. 2. 2019

od 7.15. do 8.00 hod.

od 13.00 do 16.30 hod.

Út  19. 2. 2019

od 7.15. do 8.00 hod.

od 13.00 do 16.30 hod.

ST  20. 2. 2019

 

od 14.00 do 16.30 hod.


 

 

Přílohy

Fotogalerie

Přihlášky na SŠ pro žáky kteří využijí předvyplněné přihlášky ze školního programu.pdf

Pokyny k vyplnění přihlášky na SŠ pro žáky vyplňující přihlášku samostatně.pdf