• NOVINKY: 

    ZÁPIS DO ŠD NA šk. rok 2024/25 - tiskopis v sekci DOKUMENTY

    Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny proběhl v souladu se zápisem do 1. třídy. Rodiče mohou přihlásit své dítě nejpozději do 30. 6. 2024.

    Zápis žáků budoucích 2. a 3. tříd proběhne od 15. dubna do 15. května. Žáci odevzdají vyplněný zápisní lístek stávající vychovatelce nebo třídní učitelce.

    Žáci 4. ročníků budou přijati do naplnění kapacity ŠD. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. tříd, 2. tříd, 3. tříd.  Kritérium přijetí - datum podané přihlášky (zápisního lístku).  O přijetí/ nepřijetí žáka 4. či 5. třídy budete informováni do 30. 6. 2024.

    PRÁZDNINY:

    Velikonoční prázdniny: 28. března

    Jarní prázdniny 11. - 15. března  

    provoz školní družiny o těchto prázdninách je ředitelkou školy uzavřen z důvodu nedostatečného počtu přihlášených žáků.

    (O otevření částečného provozu rozhodne ředitelka ZŠ na základě dostatečného počtu přihlášených žáků. Jídelna v těchto dnech nevaří. Přihlášky je možné zaslat na e-mail: frckova@zspohurecka.cz )

    PLÁNOVANÉ AKCE:

    20. 3. - Bublinková show, vstupné 70 Kč.

    21. 3. - návštěva kina Kotva, film Přání, vstupné 80 Kč.

    5. - 6. 4. - taneční přespávačka Star dance v ŠD. Info S. Bednaříková 721 311 538

    17. 4. - Hudební divadlo Pedro a Godinka S písničkou do pohádky, vstupné 80 Kč.

    29. 4. - Čarodějnické odpoledne - zábavné soutěže v prostorách školního areálu.

    O hlavních prázdninách - 3 týdny příměstského tábora pro děti naší ŠD

    INFORMACE O PROVOZU ŠD:

    Ve školním roce 2023/24 je otevřeno 11 oddělení školní družiny:

    • první třídy                 2. odd. V. Palivcová, 6. odd. K. Krlínová, 9. odd. M. Cirhanová, 10. odd. J. Ročková
    • druhé třídy           3. odd. S. Bednaříková, 4. odd. O. Layerová, 5. odd. P. Bláhová, 11. odd. Bc. K. Faměrová
    • třetí třídy                   1. odd. J. Frčková , 8. odd. L. Kadlecová, 7. odd. R. Marková
    • čtvrté třídy                žáci jsou rozděleni dle rozpisu v nižších ročnících
    • Kroužky v ŠD: KERAMIKA - pondělí, AEROBIC - úterý, ANGLIČTINA - středa, TANEČKY – středa. Vždy od 16 h do 17 h. Pouze tyto kroužky, organizované družinou, jsou bezplatné. 

    Provozní doba ŠD:

    Provoz ve 3. oddělení je od 6:00 do 17.15 hod. = ranní a konečný provoz. Oddělení se nachází hned za dveřmi s videotelefonem. Pevná linka do 3. odd. - 387 011 827. Žáci třetích a vyšších ročníků se ráno od 6:00 hod. scházejí za malou tělocvičnou ve 4. odd. - 387 011 825.

    Úplata za ŠD:

    • poplatek za pobyt/měsíc na rok 2024/25 bude stanoven v červnu 2024. Platby hraďte od 1. do 15. září na účet ZŠ: 030015-2598649339/0800
    • způsob hrazení = jednorázově za celý školní rok 
    • variabilní symbol = oddělení ŠD (1-11), do kterého žák dochází
    • zpráva pro příjemce = jméno, příjmení a třída žáka (např. Jan Novák, 1. A)

    V případě písemného odhlášení žáka ze ŠD v průběhu školního roku Vám bude přeplatek vrácen na účet, ze kterého platba proběhla. Bližší informace o úplatě Vám podá paní vychovatelka

    Vladimíra Palivcová, tel. 387 011 812, palivcova@zspohurecka.cz

    Vyzvedávání žáků:

    Od 11:40 hod. do 16:00 hod. jsou v provozu všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními – viz nástěnka u videotelefonů s oznámením, kde se nachází oddělení s Vaším dítětem během odpoledního provozu (třída, jiné oddělení zahrada, tělocvična či mimo budovu). Veškeré aktivity ŠD mimo areál ZŠ budou oznamovány na stánkách ŠD a písemnou zprávou rodičům v Edupage.

    Vyzvednout si Vaše dítě můžete ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dětí. Pokud si výjimečně své dítě v této době vyzvednete, sledujte vývěsky s oznámením, kde se oddělení s Vaším dítětem právě nachází. Přejete-li si uvolnit Vaše dítě samostatně (jinak, než je uvedeno v zápisním lístku), je nutné to písemně vychovatelce oznámit. Tiskopis je ke stažení na stránkách školní družiny nebo u vychovatelky. 

    Žáci třetích ročníků mají družinu v pavilonu ZŠ č. 2, kde nejsou videotelefony. Způsob odchodu žáků je možný pouze samostatně na základě pevně stanovené doby zákonným zástupcem či písemné žádosti. Při osobním vyzvedávání dítěte je nutné kontaktovat vychovatelku telefonicky:

    • 720 032 083 - 1. odd. J. Frčková
    • 607 020 045 - 7. odd. R. Marková
    • 607 020 831 - 8. odd. L. Kadlecová

    Videotelefony jsou v odděleních 2,3,4,5,6,9,10,11 prosíme zvonit postupně. V případě nepřítomnosti pedagoga Vašeho dítěte najdete na přilehlé nástěnce rozpis rozdělení daného oddělení do ostatních družin. Vstup rodičů do šaten je dovolen pouze první den. 

    Obědy: v rámci zamezení hledání zapomenutých čipů je možné zanechat čip stále v oddělení družiny. Vychovatelka dětem čipy denně rozdá a po obědě vybere zpět. V případě nemoci si čip vyzvednete u vychovatelky. Žáci 3. a 4. ročníků mají čipy pouze u sebe. Odhlášení, přihlášení a volba obědů je záležitost Vás rodičů. Při volbě jídla přihlédněte, prosíme, ke stravovacím návykům Vašeho dítěte. Ztráta čipu - přibližně týden až dva je dán na nalezení čipu, poté je nutné zakoupit nový. 

    Provoz po obědě: po krátkém poledním klidu (četba pohádky, vyprávění, omalovánky) následuje organizovaná zájmová činnost, vycházka či pobyt na školní zahradě. Od 14:30 do 15:30 h. je svačina (prosíme počítat i s odpolední svačinou) a příprava na vyučování. Do 17 h. si volí děti zájmovou činnost dle vlastního výběru.

    Vzhledem k náročnosti přesunů žáků do různých budov ZŠ a neustálého přenášení osobních věcí, prosíme rodiče o shovívavost při hledání zapomenutých věcí. Důležité je mít věci podepsané!! 

    Při pobytu na zahradě si děti hrají i v pískovišti, doporučujeme zanechat v družině věci na převlečení.

    V průběhu školního roku pořádáme pro děti spoustu projektů a akcí jako je lampionový průvod, vánoční či velikonoční trh, besídky, návštěvy divadelních představení, olympiády apod. Vřele vítáme účast a pomoc rodičů. Děkujeme.

     

                                                                                                                       Na spolupráci se těší kolektiv vychovatelek