• VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ POHŮRECKÁ!  

   Naše družina se nachází ve 3. pavilonu ZŠ, kde má pět oddělení samostatnou třídu, dalších šest oddělení se dělí o třídu s třídní učitelkou. V areálu ZŠ využíváme prostor malé tělocvičny a školní zahrady s herními prvky V letošním školním roce je otevřeno 11 oddělení: 

   • 1. třídy  - 3. odd. S. Bednaříková, 4. odd. O.Layerová, 5. odd. P. Bláhová, 11. odd. Bc. K. Faměrová
   • 2. třídy - 1. odd. J. Frčková, 2. odd. V. Palivcová, 6. odd. K. Krlínová, 7. odd. Mgr. T. Voborník, 10. odd. J. Ročková
   • 3. a 4.třídy  - 8. odd. L. Kadlecová, 9. odd. M. Cirhanová         

   ZÁPIS DO ŠD 2021/22

   Žáci 1. tříd 2021/22 jsou přijímáni do školní družiny přednostně dle kritérií přijímání žáků do ŠD. Pro přihlášení žáka je nutné vyplnit přihlášku a odevzdat do konce června 2021 v kanceláři ZŠ nebo zaslat  -  frckova@zspohurecka.cz (vedoucí vychovatelka). Bližší informace o provozu a úplatě za pobyt v ŠD dostanou zákonní zástupci v průběhu měsíce května.

   VŠEOBECNÉ INFORMACE O BĚŽNÉM PROVOZU ŠD OD 17. 5. 2021                           

   1. a 2. třídy     6:00 – 8:00  ve 3. pavilonu     11:15 - 15:30  v příslušném oddělení ŠD, do 17:15 hod. ve 3. oddělení

   3. a 4. třídy     6:45 – 8:00  v ŠD  za tělocv.   12:35 - 15:30  v příslušném oddělení ŠD, do 17:15 hod. ve 3. oddělení

    

   Žáci prvních, druhých a třetích ročníků se scházejí od 6:00 hod. ve 3. oddělení ŠD. Od 6:30 hod. je otevřeno pro žáky 3. tříd i 1. oddělení ŠD za malou tělocvičnou. Konečný provoz do 17:15 hod. je ve 3. oddělení, kam se spojují v 15:30 hod. žáci ze všech oddělení. Povinné nošení respirátorů, roušek ve vnitřních prostorách.


   ÚPLATA ŠKOLNÉHO:

   • V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a přerušenou školní docházkou budou PŘEPLATKY školného za období distanční výuky vráceny na konci školního roku při vyúčtování školného za rok 2020/21.

   ŠKOLNÉ na šk. rok 2021/22 NEPLAŤTE PŘEDEM!!! Je třeba uzavřít na konci června školní rok 2020/21

   • Způsob hrazení: jednorázově za celý školní rok 1 500 Kč
   • Variabilní symbol = oddělení ŠD (1-10), do kterého žák dochází
   • Zpráva pro příjemce = jméno, příjmení a třída žáka (např. Jan Novák, 1.A)
   • V případě písemného odhlášení žáka ze ŠD v průběhu školního roku Vám bude přeplatek vrácen na účet, ze kterého platba proběhla. Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD.
   • Informace o úplatě Vám podá paní vychovatelka Vladimíra Palivcová, tel. 387 011 812, palivcova@zspohurecka.cz 

    

   Vyzvedávání žáků:

   od 11:40 hod. do 15:30 hod. jsou v provozu téměř všechna oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními dle rozpisu. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, ve kterém oddělení se Vaše dítě v nachází v případě nepřítomnosti vychovatele, bude vyvěšen v hale 3. pavilonu. Zde je také tabulka s oznámením, kde se nachází oddělení s Vaším dítětem během provozu (třída, zahrada, tělocvična či mimo budovu).

   Vyzvednout si Vaše dítě můžete ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dětí. Pokud si výjimečně své dítě v této době vyzvednete, sledujte vývěsky s oznámením, kde se oddělení s Vaším dítětem právě nachází. Přejete-li si uvolnit Vaše dítě samostatně (jinak, než je uvedeno v zápisním lístku), je nutné to písemně vychovatelce oznámit. Tiskopis je ke stažení na stránkách školy nebo u vychovatelky. Videotelefony jsou v každém oddělení, prosíme zvonit postupně. Na přilehlé nástěnce najdete jmenný seznam všech žáků a časový harmonogram předávání žáků při slučování oddělení. 

   Obědy: 

   prosíme o dohlédnutí na čip. Při zapomenutí čipu doma musíme vytisknout dítěti náhradní stravenku. V rámci zamezení hledání zapomenutých čipů je možné zanechat čip stále v oddělení družiny. Vychovatelka dětem čipy denně rozdá a po obědě vybere zpět. V případě nemoci si čip vyzvednete či natisknete stravenku. Odhlášení, přihlášení a volba obědů je záležitost Vás rodičů. Při volbě jídla přihlédněte, prosíme, ke stravovacím návykům Vašeho dítěte. Ztráta čipu - přibližně týden až dva je dán na nalezení čipu, poté je nutné zakoupit nový. 

   Provoz po obědě: 

   po krátkém poledním klidu (četba pohádky, vyprávění, omalovánky) následuje organizovaná zájmová činnost, vycházka či pobyt na školní zahradě. Od 14:30 do 15:30 h. je svačinka (prosíme počítat i s odpolední svačinou) a příprava na vyučování. Do 17 h. si volí děti zájmovou činnost dle vlastního výběru.

   Vzhledem k náročnosti přesunů žáků do různých budov ZŠ a neustálého přenášení osobních věcí, prosíme rodiče o shovívavost při hledání zapomenutých věcí. Důležité je mít věci podepsané!! 

   Při pobytu na zahradě si děti hrají i v pískovišti, doporučujeme zanechat v družině věci na převlečení.

    

   Děkujeme za spolupráci, kolektiv vychovatelů