• VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ POHŮRECKÁ!  

   ŠD ve školním roce 2022/23

   NOVINKY: 

   Vážení rodiče,

   • od 1. 1. 2023 bude poplatek za ŠD zvýšen na částku 200 Kč za měsíc. Do 15. 9. 2022, prosíme, uhraďte poplatek za ŠD jednorázově ZÁŘÍ - ČERVEN 1 800 Kč.
   • od letošního školního roku mají žáci všech třetích ročníků odpolední družinu v pavilonu ZŠ č. 2 (pavilon 3. až 5. tříd) od 12:35 h do 16:00 h. V tomto pavilonu nejsou instalované videotelefony, proto je způsob odchodu žáka ze školní družiny buď samostatný na základě pevně stanovené doby zákonným zástupcem v zápisním lístku nebo jednotlivě formou písemné žádosti (omluvenka). Při osobním vyzvedávání Vašich dětí je nutné kontaktovat vychovatelku telefonicky. Od 16 h do 17 h budou žáci již v konečném oddělení č. 3 ŠD v pavilonu 3 (1. a 2. třídy). Ranní družina zůstává pro žáky třetích tříd denně od 6 h do 8 h v boční budově 3. pavilonu (za malou tělocvičnou).

    

   Odd.

   žáci

   vychovatelka

   telefon

   1.

   3. D a část žáků 3. A

   Jaroslava Frčková

   720 032 083                 6 - 17 hod.

   7.

   3. B a část žáků 3. A

   Radka Marková

       607 020 045                    12 - 15:30 hod.

   8.

   3. C a část žáků 3. A

   Lucia Kadlecová

   607 020 831                    12 - 15 hod.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Provoz školní družiny ve šk. roce 2022/23 : 6:00 - 17:15 hod.

   Naše družina se nachází ve 3. pavilonu ZŠ, kde má pět oddělení samostatnou třídu, dalších šest oddělení se dělí o třídu s třídní učitelkou. V areálu ZŠ využíváme prostor malé tělocvičny a školní zahrady s herními prvky Ve školním roce 2021/22 je otevřeno 11 oddělení: 

   • 1. třídy -  3. odd. S. Bednaříková, 4. odd. O.Layerová, 5. odd. P. Bláhová, 11. odd. Bc. K. Faměrová  
   • 2. třídy  - 2. odd. V. Palivcová, 6. odd. K. Krlínová, 9. odd. M. Cirhanová, 10. odd. J. Ročková
   • 3. třídy  - 1. odd. J. Frčková, 7. odd. R. Marková, 8. odd. L. Kadlecová
   • 4. třídy -  žáci 4. tříd jsou rozděleni do 1. a 2. ročníků      

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ÚPLATA ŠKOLNÉHO:

   ŠKOLNÉ na šk. rok 2022/23 uhraďte v období 1. až 15. září 2022 na číslo účtu  školní družiny (platné pouze pro družinu, ne šk. jídelnu, ta má jiné číslo účtu)

   30015-2598649339/0800

   • Způsob hrazení: jednorázově za celý školní rok 1 800 Kč
   • Variabilní symbol = oddělení ŠD (1-11), do kterého žák dochází
   • Zpráva pro příjemce = jméno, příjmení a třída žáka (např. Jan Novák, 1.A)
   • V případě písemného odhlášení žáka ze ŠD v průběhu školního roku Vám bude přeplatek vrácen na účet, ze kterého platba proběhla. Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD.
   • Informace o úplatě Vám podá paní vychovatelka Vladimíra Palivcová, tel. 387 011 812, palivcova@zspohurecka.cz 

    

   Vyzvedávání žáků:

   od 11:40 hod. do 15:30 hod. jsou v provozu všechna oddělení ŠD. Do 16:00 hod. jsou v provozu oddělení 1 - 6. Do 17:15 je provoz ve 3. oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními dle rozpisu. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, ve kterém oddělení se Vaše dítě v nachází v případě nepřítomnosti vychovatelky, bude vyvěšen v hale 3. pavilonu. Zde je také tabulka s oznámením, kde se nachází oddělení s Vaším dítětem během odpoledního provozu (třída, zahrada, tělocvična či mimo budovu).

   Vyzvednout si Vaše dítě můžete ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dětí. Pokud si výjimečně své dítě v této době vyzvednete, sledujte vývěsky s oznámením, kde se oddělení s Vaším dítětem právě nachází. Přejete-li si uvolnit Vaše dítě samostatně (jinak, než je uvedeno v zápisním lístku), je nutné to písemně vychovatelce oznámit. Tiskopis je ke stažení na stránkách školy nebo u vychovatelky. Videotelefony jsou v každém oddělení, prosíme zvonit postupně. Na přilehlé nástěnce najdete jmenný seznam všech žáků a časový harmonogram předávání žáků při slučování oddělení.

    Žáci třetích ročníků mají družinu od letošního školního roku nově v pavilonu ZŠ č. 2, kde nejsou videotelefony. Způsob odchodu žáků je možný pouze samostatně na základě pevně stanovené doby zákonným zástupcem či písemné žádosti. Při osobním vyzvedávání dítěte je nutné kontaktovat vychovatelku telefonicky.

   Obědy: 

   prosíme o dohlédnutí na čip. Při zapomenutí čipu doma musíme vytisknout dítěti náhradní stravenku. V rámci zamezení hledání zapomenutých čipů je možné zanechat čip stále v oddělení družiny. Vychovatelka dětem čipy denně rozdá a po obědě vybere zpět. V případě nemoci si čip vyzvednete či natisknete stravenku. Odhlášení, přihlášení a volba obědů je záležitost Vás rodičů. Při volbě jídla přihlédněte, prosíme, ke stravovacím návykům Vašeho dítěte. Ztráta čipu - přibližně týden až dva je dán na nalezení čipu, poté je nutné zakoupit nový. Vyzvednutí oběda 1. den nemoci žáka - pokud žák onemocní, při vyzvedávání oběda si vytiskne rodič náhradní stravenku (nutné heslo) na terminálu u vstupu do jídelny. Pokud požadujete, aby Vaše dítě nosilo čip denně domů, je nutné dbát na jeho denní nošení. Z časových důvodů není jednoduché tisknout náhradní stravenky zapomenutých čipů na jednom terminálu při počtu 7 oddělení ŠD v jídelně současně.  Děkujeme za pochopení. 

   Provoz po obědě: 

   po krátkém poledním klidu (četba pohádky, vyprávění, omalovánky) následuje organizovaná zájmová činnost, vycházka či pobyt na školní zahradě. Od 14:30 do 15:30 h. je svačinka (prosíme počítat i s odpolední svačinou) a příprava na vyučování. Do 17 h. si volí děti zájmovou činnost dle vlastního výběru.

   Vzhledem k náročnosti přesunů žáků do různých budov ZŠ a neustálého přenášení osobních věcí, prosíme rodiče o shovívavost při hledání zapomenutých věcí. Důležité je mít věci podepsané!! 

   Při pobytu na zahradě si děti hrají i v pískovišti, doporučujeme zanechat v družině věci na převlečení.

    

   Děkujeme za spolupráci, kolektiv vychovatelek