• Výchovné poradenství na I. stupni

  • Mgr. Petra Mašková
   maskova.petra@zspohurecka.cz  • Výchovné poradenství na II. stupni

  • Mgr. Janka Kalousová (kariérový poradce)​​​​​​​

   kalousova@zspohurecka.cz

    

    

   • Informace k podávání přihlášek na střední školy

   • Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídá uchazeč a jeho zákonní zástupci.

    V základní škole si můžete dohodnout pomoc třídního učitele a výchovného poradce.

    Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami se podávají do 30. listopadu 2022

    Přihlášky na školy bez talentových zkoušek se podávají do 1. března 2023.

    Důkladně si prostudujte podmínky přijetí na webových stránkách školy, na kterou si chcete přihlášku podat!

     

     

  • Pokud byl uchazeč (žák) přijat na střední školu

  • Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.


   Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží 1 x zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023 (u talentové zkoušky je termín do 31.1.2023).

   Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou;

   to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

   Zápisový lístek si může vyzvednout:

   a) žák, po předložení svého občanského průkazu

   b) zákonný zástupce žáka, po předložení občanského průkazu

   Převzetí zápisového lístku musí být potvrzeno podpisem.