• ZÁPIS  DO  1. TŘÍD  2021 - 22

     Ředitelka ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice stanovila podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

    • 8. dubna 2021 (čtvrtek)  od 8:00 do 17:00

    • 9. dubna 2021 (pátek)    od 8:00 do 16:00

    Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021 a děti, které měly odklad školní docházky a předběžně (na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2021. Přijato bude maximálně 100 žáků dle předem zveřejněných kritérií.

    Virtuální prohlídka školy

    Kritéria přijetí:                                                                                                             

    1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu - zákon č. 561/2004  Sb., § 36, odst. 7

    2. Žáci, kteří nesplňují výše uvedené kritérium, budou v případě volných míst do počtu 100 přijímáni dle následujících kritérií:

    a) Žáci, jejichž sourozenec je již žákem naší základní školy a nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti, bude rozhodovat vzdálenost bydliště od školy dle bodu b).

    b) Docházková vzdálenost žáka do školy (hlavní vchod)

    Co je potřeba?

    • Řádně vyplněná „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“

    Najdete k vyplnění na : https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

    Vše je možné v době od 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021

    • Vytištěnou a podepsanou žádost oběma zákonnými zástupci je možné podat:
    • odevzdáním ve škole (okénko v hlavní budově - bude označené) 8. a 9. 4.
    • vhozením do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (možné až do 30. 4.)
    • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
    • do datové schránky školy - adresa: i5gmq92

    Žádost musí být dodána se všemi přílohami

    • prosté kopie rodného listu dítěte
    • prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce

     

    Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, můžete využít naše služby dne 6. 4. 2021 od 12:00 do 14:00 hod. v sekretariátu školy, kde vám žádost vytiskneme a společně vyplníme.

    Toto bude možné i v rámci zápisových dní (kancelář ZŘ od 9 - 11 hod).

     

    Odklad povinné školní docházky:

    Žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 8. 4. do 9. 4. 2021) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, (Žádost doložte doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dokumenty mohou být dodány po zápise.)

     

    Vydávání rozhodnutí o přijetí

    26. 4. – 3. 5. 2021 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci)

     

    Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

     

    Až nám epidemiologická situace umožní přístup dětí do školy, uspořádáme schůzku budoucích prvňáčků s jejich paní učitelkou.

     

     

     

     

    Ing. Dana Walterová
    ředitelka školy

    V Českých Budějovicích dne 10.3.2021