• Zápis 2021-2022

     

    Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021 - 2022 se uskuteční: 8. a  9. dubna 2021 a to:

    ve čtvrtek 8. 4. od 13:30 – 17:00 hod. a v pátek 9. 4. od 13:30 – 17:00 hod.

    Zapisovat se bude v pavilonu prvních a druhých tříd v prvním patře.

    Třídy budou označeny.

    Z kapacitních důvodů bude pro školní rok 2021-2022 přijato 100 žáků.

     

    Věk dítěte

    Zápisem mohou projít všechny děti, které dovrší věku 6ti let do 31. 8. 2021, případně dítě starší,
    kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

    Odklad povinné školní docházky:

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 8. 4. do 9. 4. 2021) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, (Žádost doložte doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dokumenty mohou být dodány po zápise.)

    Kritéria přijetí:

    1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu - zákon č. 561/2004  Sb., § 36, odst. 7

    Potřebné doklady

    • řádně vyplněná „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“
    • Najdete https://zapiszscb.c-budejovice.cz/- portál je možný využít i k rezervaci času zápisu. Vše je možné v době od 1. 3. 2021.
    • Vytištěnou a podepsanou žádost oběma zákonnými zástupci předložíte u zápisu.
     Pokud nemáte možnost využít elektronickou formu, všechny potřebné úkony budou provedeny při zápisu dne 8. nebo 9. 4. 2021 na místě, příp. dne 1. 4. 2021 od 13:00 do 15:00 hod. v sekretariátu školy.
    • rodný list dítěte
    • občanský průkaz zákonného zástupce
    • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)
    • případně rozhodnutí ředitele o předcházejícím odkladu povinné školní docházky

     

     


     

     

     

     

     

    Ing. Dana Walterová
    ředitelka školy

    V Českých Budějovicích dne 22.2.2021