• Infromace o zápisu do 1. tříd 2023/2023     Зарахування українських дітей до 1 класу 2023/2024


    ZÁPIS  DO  1. TŘÍD  pro školní rok 2023/2024

    Ředitelka ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice stanovila podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

    • 13. dubna 2023 (čtvrtek)  od 14:00 do 18:00

    • 14. dubna 2023 (pátek)    od 13:30 do 17:00

     

    Zápis bude probíhat ve III. pavilonu školy (1. a 2. třídy)

     

    Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2023 a děti, které měly odklad školní docházky a předběžně (na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2023. 

     

    Přijato bude maximálně 110 žáků dle předem zveřejněných kritérií.

    Virtuální prohlídka školy

    Kritéria přijetí:                                                                                                             

    1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu - zákon č. 561/2004  Sb., § 36, odst. 7

    2. Žáci, kteří nesplňují výše uvedené kritérium, budou v případě volných míst do počtu 110 přijímáni dle následujících kritérií:

    a) Žáci, jejichž sourozenec je již žákem naší základní školy a nemá trvalé bydliště ve spádové oblasti, bude rozhodovat vzdálenost bydliště od školy dle bodu b).

    b) Docházková vzdálenost žáka do školy (hlavní vchod)

     

    Co je potřeba s sebou na zápis: 

    • Řádně vyplněná a vytištěná elektronická „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“
    • Platný občanský průkaz jednoho z rodičů (pokud je trvalé bydliště dítěte jiné, tak i doklad o trvalém bydlišti dítěte)
    • Rodný list dítěte

    Obě žádosti najdete k vyplnění na : https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

     

    Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, můžete využít naše služby dne 29. 3. 2023 od 12:00 do 14:00 hod. v sekretariátu školy, kde vám žádost vytiskneme a společně vyplníme.

    Ve výjimečných případech bude toto možné i v rámci zápisových dní od 9 - 11 hod. v kanceláři školy.

     

    Odklad povinné školní docházky:

    Žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 13. 4. do 14. 4. 2023) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, (Žádost doložte doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dokumenty mohou být dodány po zápise.)

     

    Vydávání rozhodnutí o přijetí

    od 27. 4. 2023 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci)

     

    Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

     

     

    Ing. Dana Walterová
    ředitelka školy

    Aktualizováno: 4.2.2023 - Mgr. Vratislav Ulrich - z.ř.

     


    Зарахування українських дітей до першого класу 2023/2024

    OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) VE ZNĚNÍ NOVELY Č. 20/2023 SB.

    Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

     

    («лекс Україна» - освіта) ЗІ ЗМІНАМИ ВНЕСЕНИМИ ПОПРАВКОЮ № 20/2023 ЗБ.

    Ředitelka Základní školy Pohůrecká 16, České Budějovice / Директор початкової школи oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

    повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

    Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

    Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

    kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

    які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

    Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

    Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

     

    Termín zápisu / Дата та час запису: 1. 6. 2023 – 2. 6. 2023 

    1.6. 2023 od 13:00 do 14:00

    2.6. 2023 od 13:00 do 14:00

     

     

    Místo zápisu: Seznam škol  / Місце запису: список шкіл :  http://cbgis.c-budejovice.cz/ITC/klient/default.aspx?ck=1&wmcid=1924&SID=

    Organizace zápisu / Порядок запису:

     

    • Щоб подати заявку на вступ та заповнити онлайн-форму, будь ласка, відвідайте сайт https://zapiszscb.c-budejovice.cz з 22. 5. 2O23 до 31. 5. 2023

     

    • O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
    • Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

     

    Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

    У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

     

    Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

    Законні представники зобов’язані подати такі документи:

    a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole);

    заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідній школі);

    b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

    документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

    c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

    документ, що дає право представляти дитину.

    d) místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

    місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, довідка про житло)

    O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

    Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

    Інформація та документи

     

    V /м. Českých Budějovicích dne/дата 28. 4. 2023 

    Ing. Dana Walterová - ředitelka školy 
    Директор початкової школи