• VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ POHŮRECKÁ!  

   NOVINKY: Dne 3.11. Vás ŠD zve na Světýlkový průvod od 17.00 h do 19.00 h s hledáním pokladu. 

   Program:          16.45 h sraz před školou

                           17.00 h odchod průvodu

                           18.00 h návrat na školní zahradu, občerstvení, diskotéka

   Dítě se zúčastní za doprovodu jednoho z rodičů, s lampionem pouze se světýlky na baterky.

   V případě zhoršení situace v souvislosti s onemocněním covid 19, bude akce zrušena. Info zde a v hale 3. pavilonu ZŠ.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   • Vyzvednutí oběda 1. den nemoci žáka - žáci prvních a druhých tříd mají své čipy u vychovatelky. Pokud žák onemocní, při vyzvedávání oběda si vytiskne rodič náhradní stravenku (nutné heslo) na terminálu u vstupu do jídelny. Pokud požadujete, aby Vaše dítě nosilo čip denně domů, je nutné dbát na jeho denní nošení. Z časových důvodů není jednoduché tisknout náhradní stravenky zapomenutých čipů na jednom terminálu při počtu 7 oddělení ŠD v jídelně současně.  Děkujeme za pochopení. 

    Provoz školní družiny od 2. září: 6:00 - 17:15 hod.

   Naše družina se nachází ve 3. pavilonu ZŠ, kde má pět oddělení samostatnou třídu, dalších šest oddělení se dělí o třídu s třídní učitelkou. V areálu ZŠ využíváme prostor malé tělocvičny a školní zahrady s herními prvky Ve školním roce 2021/22 je otevřeno 11 oddělení: 

   • 1. třídy -  2. odd. V. Palivcová, 6. odd. K. Krlínová, 9. odd. M. Cirhanová, 10. odd. J. Ročková
   • 2. třídy  - 3. odd. S. Bednaříková, 4. odd. O.Layerová, 5. odd. P. Bláhová,
   • 3. a 4.třídy  - 1. odd. J. Frčková, 7. odd. r. Marková, 8. odd. L. Kadlecová, 11. odd. Bc. K. Faměrová        

    

   ZÁPIS DO ŠD 2021/22

   Všichni žáci 1. až 4. ročníků, kteří se přihlásili do 30. 8. 2021 jsou přijati k docházce do ŠD na školní rok 2021/22. 

   ÚPLATA ŠKOLNÉHO:

   • V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády a přerušenou školní docházkou byly PŘEPLATKY školného za období distanční výuky vráceny na konci školního roku při vyúčtování školného za rok 2020/21.

   ŠKOLNÉ na šk. rok 2021/22 uhraďte v období 1. až 15. září 2021 na číslo účtu  školní družiny (platné pouze pro družinu, ne šk. jídelnu)

   30015-2598649339/0800

   • Způsob hrazení: jednorázově za celý školní rok 1 500 Kč
   • Variabilní symbol = oddělení ŠD (1-10), do kterého žák dochází
   • Zpráva pro příjemce = jméno, příjmení a třída žáka (např. Jan Novák, 1.A)
   • V případě písemného odhlášení žáka ze ŠD v průběhu školního roku Vám bude přeplatek vrácen na účet, ze kterého platba proběhla. Neuhrazení poplatku za ŠD je porušení Vnitřního řádu ŠD, které je důvodem k vyloučení žáka ze ŠD.
   • Informace o úplatě Vám podá paní vychovatelka Vladimíra Palivcová, tel. 387 011 812, palivcova@zspohurecka.cz 

    

   Vyzvedávání žáků:

   od 11:40 hod. do 15:30 hod. jsou v provozu všechna oddělení ŠD. Do 16:00 hod. jsou v provozu oddělení 1 - 6. Do 17:15 je provoz ve 3. oddělení ŠD. Ta oddělení, která mají provoz zkrácený, se slučují s ostatními dle rozpisu. Jmenný seznam žáků i s časovým harmonogramem, ve kterém oddělení se Vaše dítě v nachází v případě nepřítomnosti vychovatelky, bude vyvěšen v hale 3. pavilonu. Zde je také tabulka s oznámením, kde se nachází oddělení s Vaším dítětem během odpoledního provozu (třída, zahrada, tělocvična či mimo budovu).

   Vyzvednout si Vaše dítě můžete ihned po vyučování nebo po obědě cca do 13 :30 hod. Do 14:30 hod. má družina svůj program, proto prosíme o nenarušování programu vyzvedáváním dětí. Pokud si výjimečně své dítě v této době vyzvednete, sledujte vývěsky s oznámením, kde se oddělení s Vaším dítětem právě nachází. Přejete-li si uvolnit Vaše dítě samostatně (jinak, než je uvedeno v zápisním lístku), je nutné to písemně vychovatelce oznámit. Tiskopis je ke stažení na stránkách školy nebo u vychovatelky. Videotelefony jsou v každém oddělení, prosíme zvonit postupně. Na přilehlé nástěnce najdete jmenný seznam všech žáků a časový harmonogram předávání žáků při slučování oddělení. 

   Obědy: 

   prosíme o dohlédnutí na čip. Při zapomenutí čipu doma musíme vytisknout dítěti náhradní stravenku. V rámci zamezení hledání zapomenutých čipů je možné zanechat čip stále v oddělení družiny. Vychovatelka dětem čipy denně rozdá a po obědě vybere zpět. V případě nemoci si čip vyzvednete či natisknete stravenku. Odhlášení, přihlášení a volba obědů je záležitost Vás rodičů. Při volbě jídla přihlédněte, prosíme, ke stravovacím návykům Vašeho dítěte. Ztráta čipu - přibližně týden až dva je dán na nalezení čipu, poté je nutné zakoupit nový. 

   Provoz po obědě: 

   po krátkém poledním klidu (četba pohádky, vyprávění, omalovánky) následuje organizovaná zájmová činnost, vycházka či pobyt na školní zahradě. Od 14:30 do 15:30 h. je svačinka (prosíme počítat i s odpolední svačinou) a příprava na vyučování. Do 17 h. si volí děti zájmovou činnost dle vlastního výběru.

   Vzhledem k náročnosti přesunů žáků do různých budov ZŠ a neustálého přenášení osobních věcí, prosíme rodiče o shovívavost při hledání zapomenutých věcí. Důležité je mít věci podepsané!! 

   Při pobytu na zahradě si děti hrají i v pískovišti, doporučujeme zanechat v družině věci na převlečení.

    

   Děkujeme za spolupráci, kolektiv vychovatelek