• Zápis 2021-2022

    

   Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021 - 2022 se uskuteční: 8. a  9. dubna 2021 a to:

   ve čtvrtek 8. 4. od 13:30 – 17:00 hod. a v pátek 9. 4. od 13:30 – 17:00 hod.

   Zapisovat se bude v pavilonu prvních a druhých tříd v prvním patře.

   Třídy budou označeny.

   Z kapacitních důvodů bude pro školní rok 2021-2022 bude přijato 100 žáků.

    

   Věk dítěte

   Zápisem mohou projít všechny děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2021, případně dítě starší,
   kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.

   Odklad povinné školní docházky:

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 8. 4. do 9. 4. 2021) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, (Žádost doložte doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dokumenty mohou být dodány po zápise.)

   Kritéria přijetí:

   1. Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu - zákon č. 561/2004  Sb., § 36, odst. 7
    (při vyšším počtu dětí ve školském obvodu bude přistoupeno k losování).

   Potřebné doklady

   • řádně vyplněná „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“
   • Najdete https://zapiszscb.c-budejovice.cz/- portál je možný využít i k rezervaci času zápisu. Vše je možné v době od 2. 3. 2021.
   • Vytištěnou a podepsanou žádost oběma zákonnými zástupci předložíte u zápisu.
    Pokud nemáte možnost využít elektronickou formu, všechny potřebné úkony budou provedeny při zápisu dne 8. nebo 9. 4. 2021 na místě, příp. dne 25. 3. 2021 od 13:00 do 15:00 hod. v sekretariátu školy.
   • rodný list dítěte
   • občanský průkaz zákonného zástupce
   • doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)
   • případně rozhodnutí ředitele o předcházejícím odkladu povinné školní docházky