• ZÁPIS  DO  1. TŘÍD  2021 - 22

    Ředitelka ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice stanovila podle § 36. odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:

   • 8. dubna 2021 (čtvrtek)  od 8:00 do 17:00

   • 9. dubna 2021 (pátek)    od 8:00 do 16:00

   Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2021 a děti, které měly odklad školní docházky a předběžně (na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2021. Přijato bude maximálně 100 žáků dle předem zveřejněných kritérií:

   Kritéria přijetí:                                                                                                             

   Trvalý pobyt dítěte ve školském obvodu - zákon č. 561/2004  Sb., § 36, odst. 7

    V případě volných míst přijímáme i ostatní děti do naplnění kapacity.

   Co je potřeba?

   • Řádně vyplněná „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“

   Najdete k vyplnění na : https://zapiszscb.c-budejovice.cz/

   Vše je možné v době od 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021

   • Vytištěnou a podepsanou žádost oběma zákonnými zástupci je možné podat:
   • odevzdáním ve škole (okénko v hlavní budově - bude označené) 8. a 9. 4.
   • vhozením do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (možné až do 30. 4.)
   • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
   • do datové schránky školy - adresa: i5gmq92

   Žádost musí být dodána se všemi přílohami

   • prosté kopie rodného listu dítěte
   • prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce

    

   Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, můžete využít naše služby dne 6. 4. 2021 od 12:00 do 14:00 hod. v sekretariátu školy, kde vám žádost vytiskneme a společně vyplníme.

   Toto bude možné i v rámci zápisových dní (kancelář ZŘ od 9 - 11 hod).

    

   Odklad povinné školní docházky:

   Žádost o odložení povinné školní docházky lze získat na téže internetové adrese zapiszscb.c-budejovice.cz

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 8. 4. do 9. 4. 2021) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, (Žádost doložte doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Dokumenty mohou být dodány po zápise.)

    

   Vydávání rozhodnutí o přijetí

   19. 4. – 3. 5. 2021 (zpřístupnění sledování postupu žádosti zákonnému zástupci)

    

   Těšíme se na naše budoucí prvňáčky.

    

   Až nám epidemiologická situace umožní přístup dětí do školy, uspořádáme schůzku budoucích prvňáčků s jejich paní učitelkou.

    

    

    

    

   Ing. Dana Walterová
   ředitelka školy

   V Českých Budějovicích dne 10.3.2021