• Informace ke konzultacím pro II. stupeň

    • 16. 4. 2021
    • Možnost konzultací:

     V týdnu od pondělí 7. 6. do 11.6. 2021 budou učitelé 2. stupně připraveni pro individuální konzultace (učitel x rodič). Je nutné se s příslušným učitelem domluvit na formě a času setkání. Kontaktujte učitele, prosím, pomocí zprávy v  Edu Page či e-mailem. 

     Vedení školy

    • Provoz školy od 12. 4. 2021 - informace

    • 8. 4. 2021
    • Provoz základní školy a školní družiny

     Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka a činnost školní družiny pro žáky všech ročníků 1. stupně a to v rotačním režimu následovně:

     • v lichém týdnu od 12. 4. 2021 nastoupí všichni žáci 1. tříd, třídy 3. A,B, 4. C,D, 5. C,D
     • v sudém týdnu od 19. 4. 2021 nastoupí všichni žáci 2. tříd, třídy 3. C,D, 4. A,B 5. A,B

     Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu zveřejněném na Edupage. Pro žáky, kteří jsou doma, je povinná distanční výuka. Začátky distančních hodin budou kopírovat klasické školní zvonění..
     Pro žáky 1. až 3. ročníků bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem (do 16:15 hod).

     Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

     • pro všechny žáky je stanovena povinnost nosit respirátor min. ffp2 nebo chirurgickou roušku (nikoliv látkovou). Štít není povolen.
     • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
     • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
     • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy.

     Provoz školní jídelny

     Stravování pro žáky 1. stupně vyučující se prezenčně je v době od 11.45 h do 13.30 h bez omezení. Více informací viz. kolonka Jídelna

     Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. stupně na příslušný týden automaticky od 12. 4. 2021 (nebo od 19. 4.) přihlášeny. V případě zájmu o odběr obědů do jídlonosiče v době distanční výuky je nutné oběd přihlásit.

      

     Testování

     U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

     Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

     Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.  Testování žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat plynule od příchodu do školní družiny a poté ve třídě. Žáci 3. – 5. tříd budou testováni ve třídě. Škola je připravena žákům při samotestování ve třídě maximálně pomoci a domníváme se, že přítomnost doprovodu (třetí osoby) není nutná. Velký počet takových doprovodů by velmi zpomalil průběh testování, zvýšil možnosti přenosu nákazy a ohrožovala by bezpečnost žáků a ostatních.

     Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

     Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

     Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování žáků se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy.

     Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

     V případě pozitivního výsledku testu bude žák okamžitě izolován od ostatních žáků do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

     V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně kontaktovat. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

      

     Odkaz na instruktážní videa k testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

     Průběh testování si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

     Další materiály k testování:

     Aktuální informace z ČSSZ: