• Volba školské rady - rodiče

    • 20. 7. 2021
    • Výsledek návrhu pro volby do ŠR  za zákonné zástupce nezletilých žáků 

      

     1. Paní Lucia Kadlecová - 1.C

     2. Ing. Lenka Chrástová - 2.C

      

     Za Přípravný výbor:

     Mgr. Kalousová Janka - předsedkyně

     V Č. Budějovicích, 20. 7. 2021

    • Roušky ve škole

    • 15. 6. 2021
    • Dobrý den,

     od dnešního dne je i v Jihočeském kraji umožněn pobyt žáků  bez ochrany dýchacích cest během výuky při vzdělávání a to po dobu, kdy sedí žáci v lavici. Při ostatních aktivitách ve škole (o přestávkách, při odchodu či příchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako dosud. Opatření platí jak pro žáky tak pedagogy a ostatní pracovníky školy.

    • Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

    • 7. 6. 2021
    • Přihlášky ke stravování ve školní jídelně je třeba odevzdat nejpozději do 25.6.2021 (možno naskenovat včetně podpisu zákonného zástupce a zaslat e-mailem na adresu blazkova@zspohurecka.cz).

    • Informace ke konzultacím pro II. stupeň

    • 16. 4. 2021
    • Možnost konzultací:

     V týdnu od pondělí 7. 6. do 11.6. 2021 budou učitelé 2. stupně připraveni pro individuální konzultace (učitel x rodič). Je nutné se s příslušným učitelem domluvit na formě a času setkání. Kontaktujte učitele, prosím, pomocí zprávy v  Edu Page či e-mailem. 

     Vedení školy

    • Provoz školy od 12. 4. 2021 - informace

    • 8. 4. 2021
    • Provoz základní školy a školní družiny

     Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka a činnost školní družiny pro žáky všech ročníků 1. stupně a to v rotačním režimu následovně:

     • v lichém týdnu od 12. 4. 2021 nastoupí všichni žáci 1. tříd, třídy 3. A,B, 4. C,D, 5. C,D
     • v sudém týdnu od 19. 4. 2021 nastoupí všichni žáci 2. tříd, třídy 3. C,D, 4. A,B 5. A,B

     Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu zveřejněném na Edupage. Pro žáky, kteří jsou doma, je povinná distanční výuka. Začátky distančních hodin budou kopírovat klasické školní zvonění..
     Pro žáky 1. až 3. ročníků bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem (do 16:15 hod).

     Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

     • pro všechny žáky je stanovena povinnost nosit respirátor min. ffp2 nebo chirurgickou roušku (nikoliv látkovou). Štít není povolen.
     • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
     • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
     • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy.

     Provoz školní jídelny

     Stravování pro žáky 1. stupně vyučující se prezenčně je v době od 11.45 h do 13.30 h bez omezení. Více informací viz. kolonka Jídelna

     Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. stupně na příslušný týden automaticky od 12. 4. 2021 (nebo od 19. 4.) přihlášeny. V případě zájmu o odběr obědů do jídlonosiče v době distanční výuky je nutné oběd přihlásit.

      

     Testování

     U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

     Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

     Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.  Testování žáků 1. a 2. ročníku bude probíhat plynule od příchodu do školní družiny a poté ve třídě. Žáci 3. – 5. tříd budou testováni ve třídě. Škola je připravena žákům při samotestování ve třídě maximálně pomoci a domníváme se, že přítomnost doprovodu (třetí osoby) není nutná. Velký počet takových doprovodů by velmi zpomalil průběh testování, zvýšil možnosti přenosu nákazy a ohrožovala by bezpečnost žáků a ostatních.

     Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

     Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

     Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování žáků se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy.

     Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

     V případě pozitivního výsledku testu bude žák okamžitě izolován od ostatních žáků do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

     V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně kontaktovat. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

      

     Odkaz na instruktážní videa k testování: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

     Průběh testování si můžete prohlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

     Další materiály k testování:

     Aktuální informace z ČSSZ:

      

    • CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY

    • 23. 3. 2021
    • Cambridgeské zkoušky jsou mezinárodní zkoušky z angličtiny pro děti 6. – 9. tříd, které organizuje Britské centrum JU pod záštitou British Council ČR a pro druhý stupeň jsou určeny zkoušky MOVERS a FLYERS.

     Zkoušky se konají v prostorách Britského centra v Českých Budějovicích, zkoušejícími jsou certifikovaní lektoři a rodilí mluvčí. Cena zkoušky je pro letošní rok 1650,- Kč. Po absolvování zkoušky obdrží děti mezinárodní certifikát, který vydává univerzita v Cambridge.

     Od 12. dubna 2021 se otevírají přípravné kurzy ke zkouškám MOVERS a FLYERS. MOVERS je vhodný pro žáky 7. ročníků a šikovné šesťáky, FLYERS je určen 9. ročníkům a šikovným osmákům.

     Zkoušky samotné se budou konat v 2. polovině října 2021. Děti se budou připravovat podle učebnic, které odpovídají požadavkům zkoušky (Get ready for Movers/Flyers), součástí přípravy jsou i zkušební testy. Časová dotace je celkem 35 hodin (23 VH v letošním školním roce, 12 VH v září a v říjnu 2021).

     Příprava bude probíhat 1x týdně, vždy v úterý (Movers) a v pátek (Flyers). Zatím bude výuka probíhat v online režimu, po návratu do ZŠ v jazykové učebně, případně v jiné učebně. Začátek online přípravného kursu je ve 13:00 – 13:45, ve 13:00 ve škole, či bude upřesněn.


     Kontakt: Šárka Bendová, MSc. www.britskecentrum.cz bendova@zspohurecka.cz

     Více informací i na přiložené přihlášce zde níže:

     Prihlaska_Cambridge_II_stupen.pdf    • Cambridgeské zkoušky pro děti 2021 – STARTERS (4. a 5. ročníky)

    • 12. 3. 2021
    •  Mezinárodní zkoušky z angličtiny pro děti organizuje Britské centrum a jsou rozděleny do tří úrovní:

     STARTERS, MOVERS, FLYERS.

     Zkoušky se konají v prostorách Britského centra v Českých Budějovicích, zkoušejícími jsou certifikovaní lektoři a rodilí mluvčí. Cena zkoušky je pro letošní rok 1650,- Kč.

     Po absolvování zkoušky obdrží děti mezinárodní certifikát, který vydává univerzita v Cambridge.

     Od 7. dubna bude otevřen kurz přípravy ke zkouškám STARTERS – který je vhodný pro páťáky a šikovné čtvrťáky, samotné zkoušky jsou naplánovány na 2. polovinu října 2021.

     Děti se budou připravovat podle učebnic, které odpovídají požadavkům zkoušky (Get ready for Starters), součástí přípravy jsou zkušební testy. Časová dotace je celkem 35 hodin (23 v letošním školním roce, 12 v září a v říjnu).

      Příprava bude probíhat 2x týdně, vždy ve středu a v pátek. Zatím budou hodiny v online režimu, po návratu do školy v učebně angličtiny na 2. pavilonu. Začátek hodin je ve 13:30 pro online výuku, ve 13:00 ve škole.

     Bližší informace o zkoušce a přípravném kurzu Vám sdělím na online schůzce, která se koná ve čtvrtek 18. 3. v 18:00 na níže uvedeném odkazu:

     https://zoom.us/j/96814990304?pwd=WUlHbU9RdlhMUEhDNUZ0NWV2blNxUT09 

     Také mě můžete kontaktovat na binterova@zspohurecka.cz.

     Níže naleznete přihlášku na přípravný kurz.

      Mgr. Marie Binterová

     info: www.britskecentrum.cz


     CAE_Starters_2021_-_zavazna_prihlaska.pdf​​​​​​​  

   • Cambridgeské zkoušky 2020
    • Cambridgeské zkoušky 2020

    • 1. 3. 2021
    • V prosinci 2020 skládalo 10 žáků naší školy mezinárodní zkoušky z angličtiny. Všichni dosáhli výborných výsledků, sedm z nich bez ztráty jediného bodu. Všem žákům gratulujeme a v této nelehké době oceňujeme jejich výdrž a úsilí, které věnovali náročné přípravě.

     (Miroslav Verbitskiy, Matěj Kocourek, Michal Sládek, Daniel Brabec, Jan Stehlík, Matěj Kváč, Nela Nechanická, Eva Dvořáková, Karolína Prouzová, Anežka Maršálková)

    • Organizace výuky a provoz školy od 4. 1. 2021

    • 30. 12. 2020
    • Provoz základní školy a školní družiny

     Od pondělí 4. 1. 2021 se omezuje prezenční výuka. Bude povinná pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Bude probíhat dle platného rozvrhu. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat formou procházek venku. Pro žáky ostatních ročníků bude povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce (sledujte Edupage a jednotlivé předměty). Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat videokonferecí a  reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.

     Pro žáky 1. a 2. ročníků bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem.

    • Máme možnost opět vyniknout

    • 10. 9. 2020
    • Pojďme překonat rekord v počtu soutěžících a pojďme se celá škola zapojit do
     soutěže Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa České republiky.

     Více informací na www.logickaolympiada.cz
     Registrace pouze do konce tohoto září.

      

    • Kroužek AJ s Alexem

    • 1. 9. 2020
    • WATTSENGLISH V ZŠ POHŮRECKÁ

     ZAČÁTEK KURZŮ: STŘEDA 16. 9.2020

      kurzy angličtiny přímo zde v budově ZŠ

      kvalifikovaný RODILÝ MLUVČÍ

     zábavné aktivity, originální hry a písničky, přímá komunikace, výukovémateriály v ceně

     ROZPIS KURZŮ:   

     Středa - 1. třída     12:45 - 13:30

     Středa - 2. třída     13:40 - 14:25

     Středa - 3. třída     14:35 - 15:20

     Středa - 4. třída     15:25 - 16:10                                                                                                                                      

      

      

    • Organizace školního roku 2020/2021

    • 20. 8. 2020
    • 1. 9. 2020 Začátek školního roku

     29. 10. – 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny + 26. a 27. dle nařízení MŠMT (celý týden)

     16. 11. 2020 Ředitelské volno

     23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 4.1.2021)

     28. 1. 2021 Pololetní vysvědčení

     29. 1. 2021 Jednodenní  pololetní  prázdniny

     15. 2. – 21. 2. 2021 Jarní prázdniny

     1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny (+2.4. a 5.4 – velikonoční svátky)

     30. 6. 2021 Závěrečné vysvědčení

     1.7. – 31. 8. 2021 Hlavní prázdniny (nástup do školy ve středu  1. 9. 2021)

    • 3D brýle na naší škole

    • 20. 8. 2020
    • Sledovat zblízka sopečnou erupci, ocitnout se mezi lachtany nebo žraloky, prohlédnout si raketoplán a prozkoumat povrch Měsíce, navštívit zajímavá místa na Zemi, stanoviště strojvedoucího, místo práce jeřábníka, zkoumat buňky a orgány, vidět jak pracuje lidské srdce ve 3D modelu….. 

     Sledovat zblízka sopečnou erupci, ocitnout se mezi lachtany nebo žraloky, prohlédnout si raketoplán a prozkoumat povrch Měsíce, navštívit zajímavá místa na Zemi, stanoviště strojvedoucího, místo práce jeřábníka, zkoumat buňky a orgány, vidět jak pracuje lidské srdce ve 3D modelu….. 

      

     Toto se žákům naší školy podaří od září tohoto roku.

     Naše škola získala pro tento zvláštní doplněk výuky sadu 3D brýlí pro virtuální realitu. Tímto budeme moct zpřístupnit žákům  zajímavé a poutavé aktivity, pokrývající řadu témat napříč školními předměty. Umožníme jim tak prozkoumat místa, vidět věci a situace, které pro ně nemusí být přístupné v reálném světě. Aktivním prožitkem tak mohou žáci vybraným tématům lépe porozumět a motivovat je to k dalšímu učení.

     Prohlédnout si Notre-Dame ještě před požárem bude jistě poutavé.

      

     Mgr. Vratislav ULRICH

     / IT podpora a vedoucí projektů/

    • Mobil je něco, čím se děti porovnávají, říká školní psycholog

    • 4. 2. 2020
    • Mobily na školách jsou bezesporu kontroverzní téma. Omezit jejich používání, nebo rovnou úplně zakázat? Jaký vliv mají na život dítěte? Jaké problémy přinášejí? A co šikana? Povídali jsme si se školním psychologem Základní školy Pohůrecká České Budějovice Tomášem Tenklem.

     Děti a používání mobilů ve škole… Jedná se o problém?Určitě ano. Je to problém z několika důvodů. Mobily odpoutávají pozornost dětí, nemají tak nutkání se bavit mezi sebou, netráví čas společnými aktivitami. A když už se nedívají do telefonů, alespoň se o nich baví. Víte, mobily, respektive hry na nich přinášejí hrozně jednoduché uspokojení. Děti nemusí moc přemýšlet, vše je vede intuitivně. Není to dobré a naštěstí není už nic ojedinělého, kdy školy používání mobilů omezují. Přímo u nás ve škole jsou zakázány v hodinách. Mimochodem používání telefonů má i zdravotní přesah – děti mají nedostatek pohybu a bojují se závislostí. Právě závislost se nesmí podceňovat. Jsou děti, které se těší, až přijdou domů a zavřou se s mobilem na záchod. To u žáků základní školy není vůbec dobré.

     Kyberšikana je na základních školách také aktuální téma?Kyberšikana je stejný problém jako klasická šikana. Pro školu je ale o to složitější, že je těžko uchopitelná. Zmíním některé příklady – děti se na síti někomu posmívají, šíří nevhodný obsah, který se týká třeba spolužáka, vyčleňují se ze skupin nebo si prostě ubližují přímo v těch skupinách. Myslím skupiny například na Messengeru nebo na WhatsAppu. Problémem je, že rodiče tomu často nerozumí – nepozastavují se třeba nad tím, že jejich dítě používá Facebook, který je přitom až od 13 let.

     Posílají si mezi sebou i nahé fotky?Ano, jistě. Tomu už se v naší branži přezdívá „dikobraz“. Ale není to většinová záležitost. Každopádně jsem se s tím už setkal u kluků i holek. Děti nerozumí tomu, jak to funguje. Nepřemýšlí na tím, že když pošlou fotku, už ji nestáhnou zpátky. Neodhadnou nebezpečí.

     Na druhou stranu… Nepřináší dnešní technologie i šikanu ze strany rodičů? Díky různým aplikacím mohou sledovat každý pohyb svého dítěte, ví, co na telefonu dělá a tak dále.Řeč je o takzvaném helikoptérovém rodičovství, kdy jsou děti neustále obletované, sledované rodiči. Rodiče dávají chytrý telefon dítěti, aby si s ním mohli volat, ale pro dítě je to až to poslední, k čemu ho bude používat.

     A co kyberšikana učitelů?Takové případy znám z médií, ale já sám jsem nic takového neřešil.

     Děti k vám přichází na vlastní popud, nebo musí impuls přijít od rodičů, případně učitele?Dítě může přijít samo, ale často se tak děje na doporučení třídních učitelů. Nebo se na konzultaci objednají přímo rodiče. Obecně mám od rodičů podepsaný předběžný souhlas s mými službami. Může se stát, že s nimi nesouhlasí, ale pokud dojde ke krizové situaci, například když se děti mezi sebou poperou, nebo jsou ve stavu, kdy nekomunikují se svým okolím, je možné kontakt navázat.

     Máte zkušenost, že by dítě přišlo samo s tím, že je šikanováno na síti?S tím přicházejí spíš rodiče. Jen bych dodal, že kyberšikana je záležitost, kterou by měla řešit policie.

     Základní škola Pohůrecká je jednou ze škol, která se moderních technologií nebojí. Souhlasíte třeba s používáním tabletů při výuce?Pokud jsou využívány ke vzdělávání, je to v pořádku. Je to určitě fajn pomůcka. A máte pravdu, naše škola je na tom technologicky velmi dobře.

     Klasická šikana stále existuje?Existuje a vždycky bude. Podle průzkumů je na každé škole. Problémem je, že o tom školy a učitelé někdy nemluví, protože si nechtějí zkazit pověst. Šikana je ale stále stejná, jen má ještě přesah do sociálních sítí.

     Nenavazují děti kontakty jen přes sociální sítě?Na sociálních sítích je vše snazší než takzvaně face to face. Je snazší se před někým odhalit, jít do vztahu, povídat si… vše je strašně zrychlené. Někdo má nejlepší kamarády jen virtuální, nikdy se neviděli. A nepřijde jim to divné.

     A mají tedy školy mobily zakazovat? Je to podle vás cesta?Když se škola pustí do zákazu, může to mít dobrý vliv na to, že děti budou fungovat spolu. Budou spolu trávit víc času. Nebudou na půdě školy dělat něco, co je bezpochyby problematické. Jestli je ale zákaz odnaučí telefony používat, tak k tomu nejspíš nedojde. Ale určitě je lepší, když si spolu děti hrají, než když čučí jen do mobilů.

     Jsou rodiče, kteří mobily odmítají. Jak je na tom pak ale dítě v třídním kolektivu, kde všichni ostatní telefony mají?To je problém, protože telefon je něco, čím se děti porovnávají. Znevýhodněný je i jedinec, který má starý telefon. Je to jako s oblečením. Pokud dítě nemá něco jiného, čím dokáže zaujmout, je to vážně těžké. Ale neříkám, že kdo nemá telefon, je zákonitě vyčleněný. Jen je to pro to dítě složitější.

     Kdy mají rodiče dětem koupit první telefon?To je čistě na nich. Měli by si říct, jestli mobil opravdu potřebuje. Pokud je situace, kdy dítě do školy dojíždí, je určitě telefon dobrá věc. Potřebuje ho ale, když má školu hned vedle baráku?

      

      

     ROZHOVOR PŘEVZAT ZE STRÁNEK: https://budejcka.drbna.cz/   ze dne:pondělí, 3. února 2020, 16:33